# موضع_گیری_آیت_الله_مکارم_شیرازی_علیه_اعزام_حجاج_ای